Regulamin Sklepu Internetowego https://mineflow.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://mineflow.pl z siedzibą w Poznaniu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej https://mineflow.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku informacji.

3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

– pocztę elektroniczną na adres: koparki@mineflow.pl
– telefonicznie pod numerem +48 602 331 108

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
Regulamin – niniejszy dokument;
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony na platformie https://mineflow.pl bądź inne strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia u Sprzedawcy;
Sprzedawca – Piotr Chajkowski, prowadzący działalności gospodarczą pod firmą Piotr Chajkowski BailarCasino.pl z siedzibą w Poznaniu, NIP: 9721000472, REGON: 301240978, zwany w niniejszym Regulaminie także BailarCasino;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, w szczególności oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

– Komputer z dostępem do Internetu,
– Dostęp do poczty elektronicznej,
– Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
– Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Złożenie Zamówienia może nastąpić:
– za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu,
– za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
– złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu; id produktu nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

A. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienie składane przez jednego Klienta na produkty w liczbie większej niż trzy sztuki może zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach zaproponowanych przez Sklep internetowy.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta w Sklepie internetowym dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 6 powyżej.

B. Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Klienci składający Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, w celu złożenia Zamówienia powinni:

– w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy podać nazwę zamawianego Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu oraz jego ilość,
– wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
– podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu ewentualnie nr NIP.

2. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonywane jest poprzez wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją na temat całkowitej wartości Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formie płatności oraz doręczeniu regulaminu Sklepu internetowego oraz pouczeniu o prawie do odstąpienia od umowy. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi szczegółowe potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa sprzętu komputerowego następuje w drodze odbioru osobistego przez Klienta w magazynie Sprzedawcy przy ul. Jeleniogórskiej 20a w Poznaniu (60-179 Poznań) w godzinach pracy magazynu.

2. Strony mogą uzgodnić indywidualnie w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail inny sposób dostawy sprzętu komputerowego niż ten, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. W takim przypadku Strony uzgodnią także koszty ustalonego sposobu dostawy.

3. Dostawa oprogramowania następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej plik z licencją oraz link do pobrania pliku .exe.

4. Termin dostawy Towarów zależy od ich dostępności przy czym maksymalnie wynosi 60 dni.

5. W przypadku braku dostępności części lub innych komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia, Sprzedawca może od umowy odstąpić i to w terminie 7 dni licząc od dnia zapłaty przez Klienta należności za Towar. Sprzedawca może dokonać odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia złożonego Klientowi w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane na podany przez Klienta adres korespondencji lub adres poczty elektronicznej. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny określonej w niniejszym punkcie Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną od niego wpłatę nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VI. Ceny i płatności

1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

– Wpłata na konto,
– Płatność elektroniczna,
– Płatność kryptowalutą.

3. Opłaty za Towar należy dokonać do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia on-line (w Sklepie Internetowym). W przypadku braku zapłaty za towar w terminie określonym w niniejszym punkcie, zamówienie zostanie anulowane. Wpłata, która została dokonana po upływie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona w związku z anulowaniem zamówienia z powodu braku terminowej płatności.

VII. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

– przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
– prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
– udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
– świadczeniu usługi Newsletter,
– udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

– oświadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
– oświadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta;
– oświadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
– oświadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera,
– oświadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, co dotyczy w szczególności oprogramowania dostarczanego w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej plik z licencją oraz link do pobrania pliku .exe.

5. Sprzedawca informuje, że po dostarczeniu konsumentowi oprogramowania w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej plik z licencją oraz link do pobrania pliku .exe konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.

10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady – na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego jest wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

3. Sprzedawca udziela gwarancji na montaż sprzętu komputerowego na okres dwóch lat w przypadku Klienta będącego konsumentem oraz na okres jednego roku w przypadku Klienta niebędącego konsumentem – licząc od daty odbioru sprzętu przez Klienta.

4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na podzespoły ani części składowe sprzętu komputerowego. W odniesieniu do wymienionych elementów obowiązuje wyłącznie gwarancja ich producenta, jeśli została udzielona.

5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy.

6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

7. Zgłoszenie przez Klienta reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta wraz z danymi kontaktowymi, datę zakupu, datę wystąpienia wady, opis wady oraz żądanie Klienta.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, chyba że rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

9. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

10. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową www.mineflow.pl/wsparcie po wcześniejszym założeniu konta lub zalogowaniu się z użyciem danych, których Klient używał składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

X. Właściwość sądu

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XI. Dane osobowe

1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.

3. Informacje dotyczące Administratora danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych, celów i podstaw przetwarzania danych osobowych, prawa do sprzeciwu, okresu przechowywania danych, odbiorców danych, praw osób, których dane dotyczą, jak również wymogu lub dobrowolności podania danych dostępne są w Ogólnej klauzuli informacyjnej, z którą można się zapoznać pod następującym linkiem:
https://mineflow.pl/informacje-prawne/ogolna-klauzula-informacyjna.

4. W celu maksymalnej ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawca wprowadził w swoim przedsiębiorstwie Politykę ochrony danych osobowych, z którą można się zapoznać pod następującym linkiem:
https://mineflow.pl/informacje-prawne/polityka-ochrony-danych-osobowych

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie regulaminu Sklepu zawierającej treść oraz termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach treści na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.